Za potrebe telekomunikacijske mreže i elektroprivrede proizvodimo i impregnišemo drvene stubove. Procesom impregnacije se postiže efikasna zaštita drveta od vlage, gljivica i insekata.  Ovim postupkom se produžava vremenski period eksploatacije elektro i TT stubova, željezničkih pragova, vinogradarskog kolja i dr. u odnosu na proizvode od drveta koji se nisu hemijski zaštitili.

Načini impregnacije:
U našem proizvodnom programu zastupljena su dva načina impregnacije: 
IMPREGNACIJA NEORGANSKIM SOLIMA
Ovaj proces zaštite drveta se naziva i tzv.hladna impregnacija, a kao impregnaciono sredstvo se koristi rastvor neorganskih soli u vodi bez hroma čije je hemijsko svojstvo i kvalitet zaštite ekološki prihvatljivo po standardima EU. Neorganskim solima se impregnišu elektro i TT stubovi i vinogradarsko kolje.
IMPREGNACIJA KREOZOTNIM ULJEM
Proces impregnacije kreozotnim uljem se koristi za impregnisanje elektro i TT stubova i željezničkih pragova, pa samim tim u zavisnosti od vrste drveta se koristi prosta ili dupla Rippingova metoda. Stubovi i pragovi zaštićeni na ovaj način odgovaraju teritorijama na kojima je temperatura, salinitet vazduha i vlaga viša od prosječnih. Impregnaciono sredstvo, kreozotno ulje je proizvedeno po posljednjoj generaciji i ekološki prihvatljivo u EU. Sadržaj benzo(a)pirena i fenola rastvorenih u vodi je u dozvoljenim granicama.